Drodzy ósmoklasiści!

Znajdujecie się aktualnie na etapie podjęcia jednej z pierwszych ważnych decyzji w swoim życiu – wyboru szkoły ponadpodstawowej.
Dlaczego Zespół Szkół Gospodarczych?
Szkoła kształci w najbardziej poszukiwanych zawodach na rynku pracy. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia wysoki poziom nauczania. Do tego nowoczesna baza dydaktyczna i współpraca z najlepszymi pracodawcami to możliwość na zdobycie doświadczenia i umiejętności na najwyższym szczeblu oraz szansa na późniejsze szybkie zatrudnienie. Szkoła daje wiele dodatkowych możliwości rozwoju uzdolnień i zainteresowań, organizuje wyjazdy na staże zagraniczne. Dużym atutem szkoły jest jej lokalizacja w centrum miasta a także internat dla uczniów mieszkających poza Rzeszowem. Wybór Zespołu Szkół Gospodarczych zapewni Wam dobry start w dorosłe życie! Do zobaczenia we wrześniu 2024!

Dyrektor szkoły
Marcin Purgacz


Badania lekarskie


Terminy naboru

Data początkowa

Data końcowa

Informacje o etapie

13.05.2024 08:00

31.05.2024 15:00

Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie w szkołach dwujęzycznych, oddziałach dwujęzycznych, oddziałach wojskowych oraz w oddziałach prowadzących szkolenie sportowe

Złożenie wniosku wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku, do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego, wstępnego, przygotowania wojskowego oraz do oddziałów wymagających indywidualnych predyspozycji.

13.05.2024 08:00

14.06.2024 15:00

Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie

Złożenie wniosku wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku, do szkoły ponadpodstawowej prowadzącej oddziały ogólnodostępne.

03.06.2024

14.06.2024 15:00

Przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych/ predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej oraz uzdolnień kierunkowych

Dokładne terminy znajdują się na stronie szkoły, która prowadzi takie oddziały. Wyniki zostaną opublikowane do 14 czerwca 2024 r. (I termin) w szkole, w której kandydat przystąpił do sprawdzianu.

21.06.2024 08:00

08.07.2024 15:00

Zmiana wyboru preferencji

Zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. Opcja możliwa po wycofaniu wniosku w szkole I wyboru. Po tej operacji należy wprowadzić w systemie nowe informacje i ponownie dostarczyć wniosek do szkoły I wyboru.

21.06.2024 08:00

08.07.2024 15:00

Dostarczanie świadectw

Uzupełnienie w szkole I wyboru Wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

03.07.2024 08:00

08.07.2024 15:00

Dostarczanie zaświadczeń o wynikach egzaminów ósmoklasisty

Uzupełnienie w szkole I wyboru Wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

16.07.2024 12:00

 

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

16.07.2024 12:00

18.07.2024 14:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w szkole, do której został zakwalifikowany, poprzez złożenie oryginałów dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

19.07.2024 12:00

 

Publikacja list przyjętych

 


Regulamin Rekrutacji do Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie na rok szkolny 2024/2025

§ 1

Podstawa prawna:

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 – tekst jednolity, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.);

3. Rozporządzenie MEN z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431 z późn. zm.);

4. Zarządzenie Nr 1/2024 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2024/2025 w województwie podkarpackim.

§ 2

1. Postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów szkół podstawowych w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.

 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:

1) podaje informacje o warunkach i terminach rekrutacji;

2) przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w niniejszym Regulaminie;

3) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia;

4) ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;

5) sporządza informacje o pozostałych wolnych miejscach w celu jej udostępnienia na stronie kuratorium oświaty; 

6) sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego z dołączony listami kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.

§ 3

1. Kandydat starający się o przyjęcie do Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie (szkoła  ponadpodstawowa pierwszego wyboru), bierze udział w rekrutacji elektronicznej a następnie składa następujące dokumenty:

1) wniosek o przyjęcie podpisany przez kandydata oraz rodziców/opiekunów prawnych, na druku pobranym z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji, zawierającym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) oryginały lub kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginały lub kopie zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

2. W przypadku składania kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, muszą być one potwierdzone „za zgodność” na każdej stronie przez dyrektora szkoły podstawowej, którą ukończył kandydat.

3. Preferowaną formą podania jest forma elektroniczna. W szczególnych przypadkach dane kandydatów mogą być wprowadzone do systemu poprzez zgłoszenie indywidualne w Punkcie Naboru ZSG, przy ul. M.Spytka Ligęzy 12 w Rzeszowie. Pobrany druk formularza ze strony naboru powinien być wypełniony i podpisany przez kandydata i jego rodziców/opiekunów prawnych.

4. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych
w Regulaminie spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego lub nieuwzględnienie w postępowaniu rekrutacyjnym uprawnień i osiągnięć kandydata.

5. Kandydat przyjęty do szkoły jest zobowiązany dostarczyć:
1) 2 podpisane na odwrocie fotografie;
2) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do praktycznej nauki zawodu
3) orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych, kopia 1-wszej i 2-giej strony książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych potwierdzona za zgodność oryginału (posiadając kopię i oryginał do wglądu będzie możliwość potwierdzenia zgodności z oryginałem w Punkcie Naboru ZSG w szkole

§ 4

1. Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Gospodarczych na rok szkolny 2024/2025:

1) Technikum:
- Technik żywienia i usług gastronomicznych
- Technik hotelarstwa
- Technik organizacji turystyki
- Technik usług kelnerskich
- Technik przemysłu mody
- Technik stylista

2) Szkoła Branżowa I Stopnia
- Kucharz
- Cukiernik
- Pracownik obsługi hotelowej

§ 5

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

od 13.05.2024 r. do 14.06.2024r. do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub  przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół

od 21.06.2024 r. do 08.07.2024r. do godz. 15:00

Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy (brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu) oraz skierowań na badania do celów sanitarno- epidemiologicznych (Sanepid)

od 13.05.2024 r. do 18.07.2024r.

Weryfikacja przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez Przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności o których mowa w art. 150 ust 7 – Prawo oświatowe

do 09.07.2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16.07.2024 r. do godz. 12:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 16.07.2024 r. do 18.07.2024 r. do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19.07.2024 r. do godz. 12:00

Poinformowanie przez Dyrektora szkoły Podkarpackiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

do 19.07.2024 r. do godz. 14:00

Wystąpienie do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 24.07.2024 r.

Sporządzenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do Dyrektora

2. W przypadku kiedy po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie jeszcze dysponować wolnymi miejscami, Dyrektor szkoły przeprowadzi postępowanie uzupełniające, z terminami obowiązującymi w Zarządzeniu nr 1/2024 Podkarpackiego Kuratora Oświaty

§ 6

O przyjęciu do klasy pierwszej Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie ucznia przyjeżdzającego i kształcącego się do tej pory za granicą -  decyduje Dyrektor.

§ 7

1. W trakcie rekrutacji każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeżeli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie. 

2. Jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniających go do przyjęcia do większej liczby oddziałów – zostaje on przydzielony do tego oddziału i tylko tego, który określił jako najbardziej przez niego preferowany. Ostateczną decyzję o umieszczeniu przyjętego kandydata w danym oddziale podejmuje Dyrektor szkoły.

3. Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziału o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęcia do tych oddziałów.

§ 8

W procesie rekrutacji do klasy pierwszej w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie uwzględnia się łącznie następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
- j. polski, matematyka mnożone przez 0,35;  
- j. obcy nowożytny mnożony przez 0,3)

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki języka angielskiego oraz dodatkowego przedmiotu ustalonego przez Dyrektora jako branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału.

- celujący – 18 pkt;
- bardzo dobry – 17 pkt;
- dobry – 14 pkt;
- dostateczny – 8 pkt;
- dopuszczający – 2 pkt.

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; ( przyznaje się 7 pkt)

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

4.1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt;

4.2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie rozporządzenia Ministra ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego odnośnie konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,
b) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt,
c) tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt;

4.3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt,
c) dwóch i więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt;

4.4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie rozporządzenia Ministra ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego odnośnie konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt,
c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt,
d) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt;

4.5) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt,
b) krajowym – przyznaje się 3 pkt,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt,
d) powiatowym – przyznaje się 1 pkt.

4.6)  w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 4, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 4, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

5) osiągniecia z zakresu aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu; (przyznaje się 3 pkt)

§ 9

1. O przyjęciu kandydata do danego oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego, w wyniku postępowania rekrutacyjnego, liczba punktów do wybranego przez niego oddziału, zgodnie z przeliczeniem w § 8.

2. W przypadku równorzędnych wyników w pierwszej kolejności przyjmuje się:
1) kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

2) kandydatów spełniających jedno lub więcej kryteriów:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą,
h) posiadanie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 10

1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 35 pkt,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 pkt,
c) dobrym – przyznaje się po 25 pkt,
d) dostatecznym – przyznaje się po 15 pkt,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 pkt;

2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 30 pkt,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 pkt,
c) dobrym – przyznaje się 20 pkt,
d) dostatecznym – przyznaje się 10 pkt,
e) dopuszczającym – przyznaje się 5 pkt.

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z danego przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty i którego dotyczy zwolnienie, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1.1).

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1.2), z tym że na punkty jest przeliczana wyższa ocena z języka obcego nowożytnego.

© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2024

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.