Szkoła branżowa II stopnia jest dla osób, które ukończyły szkołę branżową I stopnia na kierunku kucharz. Jest to kontynuacja kwalifikacji z poprzedniej szkoły. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

Najważniejszym aspektem szkoły branżowej II stopnia jest możliwość  zdawania egzaminu maturalnego, a to wiąże się z możliwością rozpoczęcia nauki na studiach wyższych. Warunkiem przystąpienia do egzaminu, jest nieprzerwanie nauki po szkole branżowej I stopnia.

W szkole branżowej II stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej ze szkołą branżową I stopnia.  W Branżowej Szkole II stopnia jest realizowana jedynie druga kwalifikacja cząstkowa wyodrębniona w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika.


Tak więc w zawodzie  technik żywienia i usług gastronomicznych:

 • I kwalifikacja TG 07 - Sporządzanie potraw i napojów, czyli taka sama jak w szkole Branżowej I Stopnia,
 • II kwalifikacja: TG16 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych będzie  też realizowana w Branżowej Szkole II stopnia.

Postanawia się przyjmować młodzież do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Gospodarczych bez limitu punktowego. Przy równej ilości punktów o przyjęciu decyduje suma punktów za przedmioty oraz osiągnięcia sportowe. Przeliczenie punktów za przedmioty oraz osiągnięcia sportowe będzie zgodne z ogólnymi kryteriami przyjęcia kandydatów do klas pierwszych do Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie.


Dyrektor szkoły przyjmuje kandydatów do klas pierwszych po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.

Protokół postępowania kwalifikacyjnego zawiera wykazy kandydatów wraz z punktami za różne osiągnięcia edukacyjne, jakie uzyskał każdy kandydat, w szczególności:

 • punkty za świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia,
 • przeliczone na punkty oceny z  przedmiotów: język polski, matematyka, biologia, język obcy,
 • punkty za osiągnięcia kandydata, wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
 • punkty za udział w konkursach (w przypadku laureatów decyzja o przyjęciu, niezależnie od innych kryteriów),
 • sumaryczną liczbę punktów,
 • dodatkowe preferencje kandydata.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do Dyrektora szkoły
 2. świadectwo ukończenia Szkoły Branżowej Szkoły I Stopnia,
 3. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu wydawane przez Medycynę Pracy,
 4. 2 zdjęcia
 5. Odpis aktu urodzenia
 6. Książeczka zdrowia z badaniami na nosicielstwo z SANEPID-u

© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2024

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.