PROGRAM SZKOLENIA

Nazwa szkolenia: Protokół dyplomatyczny i savoir vivre

Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności

Przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności związanych protokołem dyplomatycznym oraz  savoir vivre.

Czas trwania i sposób organizacji szkolenia

50 godzin

Sposób organizacji

Szkolenie ma charakter zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych  z wykorzystaniem różnorodnych metod szkoleniowych: wykładów, pokazów, ćwiczeń i prezentacji multimedialnych.

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia

Brak.


Plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w
miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej:

L.P.

Tematy zajęć edukacyjnych

Wymiar zajęć edukacyjnych

Wymiar zajęć – część teoretyczna

Wymiar zajęć – część praktyczna

1

Elementy protokołu dyplomatycznego

3

3

0

2

Mianowanie i akredytacja

4

2

2

3

Protokół na konferencjach międzynarodowych

4

4

0

4

Przyjęcia dyplomatyczne, służbowe i towarzyskie, organizacja przyjęcia weselnego, bankietu i konferencji

8

4

4

5

Elementy etykiety

6

6

0

6

Kreowanie wizerunku poprzez wygląd

10

8

2

7

Kultura słowa

2

2

0

8

Poprawna komunikacja i korespondencja

3

3

 

9

Savoir vivre na co dzień

4

4

0

10

Savoir vivre dla hotelarzy i kelnerów, m.in. Różnice kulturowe i zwyczaje religijne gości.

6

4

2

Razem

50

40

10


Program został opracowany  tak aby zapewnić  największy  wymiar  zajęć praktycznych  w formie szkoleniowej – warsztaty – ćwiczenia.

Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, przewidziane sprawdziany i egzaminy:

Wykaz literatury:

 • autorski skrypt szkoleniowy;
 • prezentacja w wersji elektronicznej i papierowej.

Wykaz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych:

 • notatnik min. A5;
 • długopis;
 • teczka min. A4;
 • pendrive min. 8 GB.

Przewidziane sprawdziany i egzaminy:

 • pre i post test wiedzy
 • egzamin wewnętrzny
 • ankieta oceniająca szkolenie

Podpis przedstawiciela Zespołu Szkół Gospodarczych

Spytka Ligęzy 12

35-055 Rzeszów

………………………………………………….

Podpis przedstawiciela wykonawcy: HR Center Marta Majcher

Błażowa Górna 144

36-030 Błażowa

…………………………………………………


 • Programu dla poszczególnych kursów zawierającego minimalny zakres tematyczny określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Program kursu musi zawierać:
 1. Nazwę i zakres kursu;
 2. Czas trwania i sposób organizacji;
 3. Wymiar godzin szkoleniowych z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej;
 4. Cel kursu;
 5. Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
 6. Przewidziane sprawdziany i egzaminy.
 • Harmonogramu realizacji poszczególnych kursów, zawierającego minimalny zakres godzinowy dla danego kursu określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w harmonogramach poszczególnych kursów. Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu, jednak każda zmiana wymaga pisemnej akceptacji dyrektora lub wicedyrektora danego zespołu szkół.
 • Kopii polisy ubezpieczeniowej wraz z listą osób ubezpieczonych najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.
 1. Dokumenty określone w ust. 1 pkt. 1–2 muszą być podpisane przez Wykonawcę oraz właściwych dyrektorów lub wicedyrektorów zespołów szkół, których uczniowie będą uczestniczyli w określonych kursach i przedłożone Zamawiającemu w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy.

HARMONOGRAM  SZKOLENIA

Nazwa szkolenia: Protokół dyplomatyczny i savoir vivre

Data zajęć

Tematy zajęć edukacyjnych

Liczba godzin

Od

Do

7.10.2017

Elementy protokołu dyplomatycznego, mianowanie i akredytacja, protokół na konferencjach międzynarodowych.

8

08:00

15:00

14.10.2017

Protokół na konferencjach międzynarodowych, przyjęcia dyplomatyczne, służbowe i towarzyskie, organizacja przyjęcia weselnego, bankietu i konferencji.

8

08:00

15:00

21.10.2017

Przyjęcia dyplomatyczne, służbowe i towarzyskie, organizacja przyjęcia weselnego, bankietu i konferencji, elementy etykiety, kreowanie wizerunku poprzez wygląd.

8

08:00

15:00

28.10.2017

Kreowanie wizerunku poprzez wygląd.

8

08:00

15:00

4.11.2017

Kreowanie wizerunku poprzez wygląd, kultura słowa, poprawna komunikacja i korespondencja, savoir vivre na co dzień.

8

08:00

15:00

18.11.2017

Savoir vivre na co dzień, savoir vivre dla hotelarzy i kelnerów, m.in. Różnice kulturowe i zwyczaje religijne gości.

8

08:00

15:00

25.11.2017

Savoir vivre dla hotelarzy i kelnerów, m.in. Różnice kulturowe i zwyczaje religijne gości.

2

08:00

15:00


Podpis przedstawiciela Zespołu Szkół Gospodarczych                           Podpis przedstawiciela wykonawcy: HR Center Marta Majcher
Spytka Ligęzy 12 Błażowa Górna 144
35-055 Rzeszów                                                                                                                                 36-030 Błażowa

………………………………………………….                                                                                    ………………………………………………….

© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2024

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.