Ogłoszenie o rekrutacji na staże i praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Gospodarczych
w ramach projektu pn. Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy

nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

Gmina Miasto Rzeszów ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na płatne staże i praktyki zawodowe dla uczniów w ramach projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 1 marca 2019 r. do 10 marca 2019 r.

Staże zawodowe są skierowane dla łącznie 45 uczniów kształcących się na kierunkach:

Kierunek kształcenia

Liczba uczestników

Technik hotelarstwa

7 osób

Technik obsługi turystycznej

5 osób

Technik żywienia i usług gastronomicznych

26 osób

Technik przemysłu mody

5 osób

Kelner

2 osoby

Razem

45 osoby

 Praktyki zawodowe są skierowane dla łącznie 5 uczniów kształcących się w zawodach:

Kierunek kształcenia

Liczba uczestników

Kucharz

2 osoby

Cukiernik

3 osoby

Razem

5 osób

Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału w praktykach i stażach zawodowych na feriach letnich w roku szkolnym 2018/2019, zamieszczony na szkolnej stronie internetowej zsgrzeszow.pl i tablicy ogłoszeń, gdzie dostępne są również wszystkie dokumenty rekrutacyjne: formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia uczestnika.
Regulaminy i dokumentacja dostępne są również w Biurze projektu ul. Szopena 11 w Rzeszowie (budynek III Liceum Ogólnokształcące).

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Zespole Szkół Gospodarczych, w sali 26 u p. Doroty Grys lub p. Kamili Buraś.

 Zapraszamy do udziału w formie wsparcia!

Załączniki

Zarzadzenie Prezydenta

Regulamin rekrutacji udziału w praktykach i stażach zawodowych na feriach letnich w roku szkolnym

Oświadczenie na potrzeby zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego

Informacja o numerze rachunku bankowego

Załącznik nr_1_Wykaz Szkół w Rzeszowie objętych wsparciem

Załącznik nr_2_Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr_3_Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr_4_Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr_5_Oświadczenie o dochodach

Załącznik nr_6_Oświadczenie o niepełnosprawności

Załącznik nr_7_ Protokół Komisji Rekrut

Załącznik nr_7A_do protokołu Kom Rekrut

Załącznik nr_7B_do protokołu Komisji Rek

Załącznik nr_8_Rezygnacja z praktyki-stażu

 

© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2024

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.