Stypendium Dyrektora Szkoły

Stypendium może być przyznane uczniowi klasy IV, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 • w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią ocen, łącznie z religią, minimum 4,90 (średnią podajemy bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku);
 • w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
 • wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

Zasady i tryb przyznawania stypendium

 1. Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów klas IV składa wychowawca klasy do Komisji Stypendialnej do dnia 24 kwietnia 2017.
 2. W rubryce WNIOSKODAWCA należy wpisać imię i nazwisko wychowawcy klasy; data złożenia wniosku to 24 kwietnia 2017 – data klasyfikacyjnej RP!
 3. Uczeń, ma obowiązek pobrać ze strony internetowej szkoły lub odebrać od wychowawcy druk oświadczenia o numerze konta bankowego, na które ma być przekazane stypendium, i kompletnie wypełnione dostarczyć pedagogom szkolnym do dnia 24 kwietnia 2017.
 4. Zaopiniowane wnioski o przyznanie stypendium wraz z listą kwalifikacyjną Komisja Stypendialna przedkłada Dyrektorowi Szkoły.
 5. Stypendium przyznaje Dyrektor Szkoły po zaopiniowaniu wniosków przez Radę Pedagogiczną.
 6. Wysokość stypendium ustala Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 7. Dyrektor Szkoły przyznaje stypendium w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący szkołę na ten cel w budżecie szkoły.
 8. Stypendium jest wypłacane raz w semestrze w postaci świadczenia pieniężnego, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez pełnoletniego ucznia.
 9. Od decyzji Dyrektora Szkoły o przyznaniu stypendium nie przysługuje prawo odwołania.

UWAGA!
Wniosek o stypendium Dyrektora szkoły mogą także składać uczniowie, którzy składają wniosek o stypendium Miasta Rzeszowa (które dla absolwentów jest wypłacane jednorazowo).


Stypendium Miasta Rzeszowa

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który mam być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:

 • posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów lub – w przypadku uczniów objętych pieczą zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy,
 • uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
 • uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,10 (liczone są tylko oceny z czwartej klasy),
 • uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
 • nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.

Uczniom, którzy uczęszczali na religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczną ocenę z tych zajęć. W przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia z religii i etyki do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen kwalifikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób średnia ocen nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który mam być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:

 • posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów lub – w przypadku uczniów objętych pieczą zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy,
 • uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
 • uzyskali jedno z następujących osiągnięć:
  • tytuł laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim, ponad wojewódzkim lub tytuł laureata zawodów trzeciego stopnia olimpiady, konkursu lub turnieju obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej o zasięgu ogólnopolskim, organizowanych na podstawie Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125 z późn. zm.),
  • tytuł laureata olimpiady na szczeblu międzynarodowym,
  • tytuł laureata konkursu sportowego, zawodów sportowych na szczeblu co najmniej ogólnopolskim – w przypadku ucznia będącego reprezentantem szkoły,
 • uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
 • nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.

Stypendium może być również przyznane uczniowi, który w sposób szczególny przyczynił się do promocji Gminy Miasta Rzeszowa w kraju lub poza jego granicami.
W przypadku wybitnych osiągnięć bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w terminie od 1 lipca do 30 kwietnia roku poprzedzającego okres, na który ma być przyznane stypendium. W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych szczeblach stypendium zostanie przyznane za osiągnięcie o najwyższej randze.
Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia,
 • arkusz ocen ucznia dotyczący roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do uzyskania stypendium (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły),
 • zaświadczenie lub kserokopie dokumentów stwierdzających uzyskanie osiągnięć.

Termin i sposób załatwienia: 
W przypadku absolwentów szkół ponadgimnazjalnych wnioski o przyznanie stypendium szkoła składa do Oddziału Stypendiów po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednak nie dłużej niż do 31 maja danego roku.
Ponieważ z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły, po zaakceptowaniu go przez Radę Pedagogiczną, uczeń składa wniosek o stypendium do pedagogów szkolnych do dnia klasyfikacyjnego (końcoworocznego) posiedzenia rady pedagogicznej – czyli do 24 kwietnia 2017.
W razie zbiegu uprawnień do uzyskania Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia przyznaje się Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce, a jego kwotę podwyższa się nie więcej niż o 40% miesięcznej wysokości Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia. 
Podstawa prawna:
Zasady udzielania Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia reguluje: Uchwała Nr XX/438/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa.
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – Oddział Stypendiów, 35-234 Rzeszów, ul. Partyzantów 10a, tel.: 17 875 46 14.
Inne informacje:
Wysokość stypendium określa Prezydent Miasta Rzeszowa, w ramach przyznanych środków w budżecie gminy, w stosownym zarządzeniu.

Uwaga:
Uczeń, jego rodzice i wychowawca powinni jeszcze raz dokładnie sprawdzić, czy uczeń ma usprawiedliwione wszystkie godziny lekcyjne!

Treść stosownej Uchwały Rady Miasta i druki wniosków do pobrania ze strony.


Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W świetle przepisu art. 2 ust. 2 znowelizowanej w 2010 roku Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jako przemoc w rodzinie należy rozumieć:

„jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny [*], w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

* Ustawa jako członka rodziny definiuje "osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą"

PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

 1. JEST INTENCJONALNA: Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
 2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE: W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
 3. WYNIKA Z DZIAŁANIA CZŁOWIEKA: Działania lub zaniedbanie działań jest dokonywane przez jednego członka rodziny przeciwko pozostałym.
 4. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE: Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
 5. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL: Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

PRZEMOC W RODZINIE MOŻE PRZYBIERAĆ RÓŻNE FORMY:

RODZAJE PRZEMOCY

KATALOG ZACHOWAŃ

PRZEMOC FIZYCZNA

popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.

PRZEMOC PSYCHICZNA

wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.

PRZEMOC SEKSUALNA

wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych, itp.

PRZEMOC EKONOMICZNA

odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.

 

 

ZANIEDBANIE

 

Naruszenie obowiązku opieki ze strony osób bliskich. Jest formą przemocy ekonomicznej przejawiającej się w formach zaniedbania potrzeb żywieniowych, higienicznych, medycznych – jako stanu wynikającego z braku dbałości czy też opieki, stosowanego najczęściej wobec dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych, chorych.

Cechą charakterystyczną zjawiska przemocy w rodzinie jest tendencja do powtarzania się pewnych prawidłowości nazywanych cyklami przemocy.

 W cyklach przemocy obserwuje się następujące po sobie fazy:

1 faza narastającego napięcia- jest to początek cyklu, charakteryzuje się on wzrostem napięcia i natężeniem zachowań, w których sprawca okazuje zniecierpliwienie, rozdrażnienie,

2 faza ostrej przemocy (wybuchu)- sprawca eskaluje przemoc, dochodzi do wybuchu gniewu, ostrego wyładowania agresji w stosunku do osoby krzywdzonej,

3 faza miodowego miesiąca- jest to faza, w której sprawca, po wybuchu agresji obiecuje poprawę, deklaruje zmianę zachowań, przeprasza osobę, która wierzy, że zmiana zachowania jest prawdą. Wraz z upływem czasu faza miodowego miesiąca ulega skróceniu lub zanika, a akty ostrej przemocy stają się coraz częstsze.


PAMIĘTAJ!!!

Przemoc to przestępstwo ścigane przez prawo!

Nic nie usprawiedliwia przemocy!

Przemoc w rodzinie łamie Twoje podstawowe prawa!

Masz prawo szukać specjalistycznej pomocy!


INSTYTUCJE, KTÓRE MOGĄ POMÓC:

SZKOŁA – WYCHOWAWCA – PEDAGOG – DYREKTOR

SŁUŻBA ZDROWIA – LEKARZ RODZINNY – ODZIAŁ RATUNKOWY – KIEROWNIK PORADNI UZALEŻNIEŃ

POLICJA – DZIELNICOWY – OFICER DYŻURNY

PROKURATURA – PROKURATOR

MOPS – PRACOWNIK SOCJALNY – DYREKTOR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE – PRACOWNIK SOCJALNY – DYREKTOR

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH – CZŁONEK – PRZEWODNICZĄCY

STRAŻ MIEJSKA – STRAŻNIK – KOMENDANT

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY – OSOBA DYŻURUJĄCA


WAŻNE TELEFONY:

22 696 55 50  - Telefon Informacyjno- Interwencyjny w Biurze Rzecznika Praw Dziecka

116111 - Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji „Dzieci Niczyje”

987 - bezpłatny, całodobowy numer alarmowy o charakterze informacyjno-koordynującym dla Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.


WAŻNE ADRESY:

 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Rzeszów, ul Jagiellońska 26, tel. 853 39 27
 2. Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej  ul. Skubisza 4 tel. 863 69 33 
 3. SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17, tel 858 11 81
 4. KOMENDA MIEJSKA POLICJI Jagiellońska 13, tel. 17 85 83 310, 17 85 37 029 
 5. PROKURATURA REJONOWA W RZESZOWIE Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20,  Prokuratura Rejonowa dla Miasta Rzeszów, ul. Geodetów 1
 6. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE Sąd Rodzinny i Nieletnich, Sąd Rejonowy – Wydział Karny Rzeszów, ul. Kustronia 4, tel.17 715 23 23
 7. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Rzeszów , ul. Grunwaldzka 15, tel. 862 75 11, 17 867 14 72

Źródło: Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2019


TELEFONY ZAUFANIA

116 111 – bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
Telefon ten przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat, potrzebujących rozmowy oraz wsparcia. Jeżeli masz kłopoty w domu, w szkole, z rodzicami, czy rówieśnikami możesz zadzwonić i porozmawiać. Połączenie jest darmowe bez względu na to, czy dzwonisz z telefonu stacjonarnego, czy komórkowego. Telefon zaufania jest anonimowy, połączenie nie jest też widoczne w billingu rozmów. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 20.00. Dodatkowe informacje o zasadach działania linii można znaleźć na stronie www.116111.pl.  Za pośrednictwem strony internetowej można również zadać konsultantom pytania oraz znaleźć odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania.

801-199-990 Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania, prowadzony przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

ORGANIZACJE I INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE RODZINĘ I SZKOŁĘ

 1. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2 Rzeszów, ul. Rejtana 3a, tel. 17 748 38 00
 2. TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA

35 - 506 RZESZÓW, ul. Osieckiego 51, pokój nr 4   (OSIEDLE BARANÓWKA IV, BUDYNEK MDK)
TELEFONY:
- 17 748 38 98 (CZYNNY W ŚRODY, W GODZ. 16.00 - 18.00)
- 17 8628 268
- 509 276 140
- 512 905 171
dyżur interwencyjny - każda środa miesiąca - godz. 16.00 - 18.00

 1. KOMENDA MIEJSKA POLICJI ul. Jagiellońska 13, tel. 17 85 83 310, 17 85 37 029
 2. SEKCJA PREWENCJI ZESPÓŁ DO SRAW NIELETNICH I PATOLOGII KMP ul. Jagiellońska 13, tel. 17 85 83 347
 3. POGOTOWIE OPIEKUŃCZE Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4, tel. 17 85 34 370
 4. POLICYJNA IZBA DZIECKA– KMP Rzeszów, ul. Rejtana 34, tel. 17 85 83 346, 17 85 83 895
 5. PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH pomarańczowa linia 0 800 140 068
 6. SĄD REJONOWY SĄD RODZINNY, ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ W SPRAWACH RODZINNYCH Rzeszów, ul. Kustronia 4, tel.17 715 23 23
 7. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Rzeszów, ul Jagiellońska 26, tel. 853 39 27, Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Skubisza, tel. 863 69 33
 8. WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE Siemieńskiego 17, tel.17  861 17 44, 17 86 11 640
 9. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Rzeszów , ul. Grunwaldzka 15, tel. 862 75 11, 17 867 14 72
 10. CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17, tel 858 11 81
 11. CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ - całodobowo, Rzeszów, ul. Targowa 9a, tel. 17 85 28 648
 12. PORADNIA UZALEŻNIEŃ I RODZINNA Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8/10, tel. 17 86 21 314
 13. CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ Rzeszów, ul. Jana Styki, tel. 852  53 43

Pomoc dla ucznia

 1. Stypendia szkolne

Szczegółowe informacje oraz pliki dokumentów do pobrania znajdują się w Serwisie Informacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa:
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-szkolne

 1. Program Stypendialny Miasta Rzeszowa „Młody inżynier”

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa:
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/program-stypendialny-miasta-rzeszowa-mlody-inzynier

 1. Stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 • w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał  średnią ocen 4,9
 • w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał, co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
 • wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

Wysokość stypendium – 182 zł; wypłacane jednorazowo po zakończeniu semestru. 

Wniosek o przyznanie stypendium składa wychowawca klasy do Komisji Stypendialnej.

 1. Zasiłki szkolne

Szczegółowe informacje dotyczące zasiłków szkolnych znajdują się w Serwisie Informacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa:
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/zasilki-szkolne

 1. Inne stypendia dla uczniów

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa:
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/inne-stypendia-dla-uczniow

 1. Program "Nie zagubić talentu"

Informacje dotyczące tego programu znajdują się na stronie:

http://www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl/index.php/stypendia-dla-uczniow-program-nie-zagubic-talentu/218-rusza-nabor-wnioskow-w-programie-wspierania-edukacji-uzdolnionej-mlodziezy-nie-zagubic-talentu-2016-rok

 1. Stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

Szczegółowe informacje dotyczące tego stypendium znajdują się na stronie UM Rzeszowa:
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-za-wyniki-w-nauce-i-wybitne-osiagniecia/

 1. Pomoc w zakresie dożywiania.

Rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą korzystać z refundowania kosztów obiadów w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny lub ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania ucznia.

© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2021

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.