Menu

RODO

Inspektor Ochrony Danych

Tomasz Bodziony
Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 7, pok. 14
35-064 Rzeszów
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administrator danych:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Zespół Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12, 35-055 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu.
 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora danych.
 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w szczególności w celu:
  a) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających m.in. z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b) RODO;
  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  c) w pozostałych przypadkach - na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

 2. Odbiorcy danych osobowych:
  Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z  administratorem.
 1. Okres przechowywania danych osobowych:
  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Przysługuje Pani/Panu ma prawo do:
  a) dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych w art 15 i 16 RODO;
  b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym – art. 17 RODO), w przypadku gdy:
  -    dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  -    osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
  -    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
  -    dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  -    dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO;
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art 21 RODO;
  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO.

 2. Inne informacje:
  Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Zgoda może zostać wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą profilowane. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku osoba, której dane dotyczą, zostanie wcześniej poinformowana.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administrator danych: 
  Administratorem systemu monitoringu wizyjnego, jest Zespół Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12, 35-055 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu.
 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora danych.
 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
  Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia. Podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci monitoringu wizyjnego jest  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
 1. Odbiorcy danych osobowych:
  Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 1. Okres przechowywania danych osobowych:
  Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są nie dłużej niż 30 dni.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych na zasadach art. 15 RODO, oraz żądania ograniczenia przetwarzania na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Inne informacje:
  Zarejestrowane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.

 


Dokumenty

Twoje dane

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Wniosek o przeniesienie danych osobowych

Wniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych

Wniosek o usunięcie danych osobowych

Wniosek o zmianę danych osobowych

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

W najbliższym czasie

17 lutego 2020
Konferencja plenarna.

27 lutego 2020
VIII Salon Edukacji dla uczniów szkół podstawowych.

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu