ZASADY I PROCEDURY UDZIELANIA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

w Zespole Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy pedagogiczno-psychologicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 9 sierpnia 2017 r. ( Dz. U. z 2017 poz. 1591).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych z dnia 9 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1578).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 3 sierpnia 2017 r.  ( Dz. U. z 2017 poz.1534).
 4. art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
 5. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 późniejszymi zmianami( Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 6. Statut Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie
 7. Program Wychowawczo- Profilaktyczny Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie .

I.POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA /PPP/

 1. Szkoła udziela i organizuje dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli pomoc psychologiczno – pedagogiczną( zwaną dalej PPP).
 2. Za organizację PPP w szkole odpowiada dyrektor.
 3. W odniesieniu do uczniów PPP polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu (poprzez określenie i wdrażanie

odpowiednich form wsparcia) ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych. W odniesieniu do rodziców i nauczycieli PPP polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz na rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

 1. Korzystanie z PPP w szkole jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. PPP w szkole udzielają uczniom:
 • nauczyciele,
 • wychowawcy,
 • inni specjaliści (w tym szczególnie psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi, higienistka szkolna )
 1. PPP jest organizowana i udzielana w szkole przy współpracy z:
 • rodzicami,
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, (w tym poradniami specjalistycznymi),
 • placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • innymi szkołami i placówkami,
 • organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, młodzieży.
 1. PPP udziela się w szkole z inicjatywy:
 • ucznia,
 • rodzica,
 • nauczyciela, wychowawcy, innego specjalisty, innego pracownika szkoły,
 • poradni psychologiczno- pedagogicznej( w tym poradni specjalistycznej).
 • higienistki szkolnej;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodziny;
 • kuratora sądowego;
 1. Godzina zajęć w ramach PPP trwa 45 minut. PPP w szkole udzielana jest w formie:
 • zajęć rozwijających dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8. Zajęcia organizowane są po zajęciach szkolnych.
 • zajęć dydaktyczno- wyrównawczych. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
 • zajęć specjalistycznych:
 1. korekcyjno-kompensacyjnych. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
 2. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
 3. rozwijających kompetencje emocjonalno- -społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów
 4. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu, szkole lub placówce oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola, szkoły lub placówki. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
 • zajęć związanych z planowaniem dalszego kierunku kształcenia i kariery zawodowej. Uzupełniają one działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego.
 • porad i konsultacji,
 • warsztatów,
 • szkoleń,
 • zajęć rewalidacyjnych,
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, organizuje się je dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się,
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Obejmuje ona wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym oraz indywidualnie z uczniem. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. Przed wydaniem opinii, publiczna poradnia we współpracy ze szkołą oraz rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez szkołę PPP. Opinia zawiera informacje:
  • o zakresie , w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym;
  • okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok szkolny;
  • działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w szkole program programy nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.

Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia dyrektor przedszkola lub szkoły ustala, z uwzględnieniem opinii, tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole. Dopuszcza się prowadzenie zajęć, w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.

 • klas terapeutycznych, organizuje się je dla uczniów wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w szkole lub oddziale wynikające z zaburzeń rozwojowych lub ze stanu zdrowia, posiadających opinię poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. Zajęcia prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych. Nauczanie jest prowadzone według realizowanych w danej szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Liczba uczniów w klasie terapeutycznej nie może przekraczać 15. Do klas terapeutycznych, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej trwa do czasu złagodzenia albo wyeliminowania trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole lub oddziale, stanowiących powód objęcia ucznia pomocą w tej formie.
 1. PPP udzielana jest w szkole uczniom o indywidualnych potrzebach edukacyjno- wychowawczych, a w szczególności:
 • niepełnosprawnym,
 • niedostosowanym społecznie,
 • zagrożonym niedostosowaniem społecznym,
 • szczególnie uzdolnionym,
 • ze specyficznymi trudnościami w nauce,
 • mającym zaburzenia komunikacji językowej,
 • przewlekle chorym,
 • znajdującym się w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych,
 • doznającym niepowodzeń edukacyjnych,
 • pozostającym w szczególnie trudnych warunkach bytowych,
 • zaniedbanym wychowawczo w środowisku rodzinnym,
 • mającym trudności adaptacyjne wynikające różnic kulturowych lub zmiany środowiska.
 1. Nauczyciele, specjaliści w szkole prowadzą obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań, szczególnych uzdolnień, wspomagają uczniów w wyborze kierunku kształcenia w trakcie bieżącej pracy z uczniami.
 • W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia PPP, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.
 • Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, specjalistów o potrzebie objęcia ucznia PPP w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje PPP w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.
 • Przy ustalaniu wymiaru poszczególnych form udzielania uczniowi PPP uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom PPP, we współpracy z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami.
 • Nauczyciele i specjaliści udzielający PPP uczniowi, oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. Dyrektor planując udzielanie uczniowi PPP uwzględnia wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.
 • W przypadku gdy z wniosków wynika, że mimo udzielanej uczniowi PPP w szkole nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w szkole, dyrektor, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.
 • O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
 1. Dla planowania i koordynowania PPP dla poszczególnych uczniów, w szkole działają zespoły klasowe nauczycieli Zespoły Klasowe.
 2. Zasady funkcjonowania Zespołów Klasowych:
 3. a) Zespoły Klasowe powoływane są przez dyrektora niezwłocznie po otrzymaniu informacji, że uczeń:
 • posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego(dot. m.in. uczniów słabo-słyszących, słabo-widzących, niepełnosprawnych ruchowo),
 • posiada inną opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej(w tym specjalistycznej),
 • wymaga zdaniem osób uprawnionych do wnioskowania- objęcia PPP,
 • powinien kontynuować PPP dotychczas prowadzoną (dotyczy to sytuacji gdy szkoła otrzymuje kopię karty indywidualnych potrzeb ucznia przekazaną przez poprzednią placówkę do której uczęszczał. Karta może być przekazana tylko za zgodą rodzica/pełnoletniego ucznia );
 1. b) w skład Zespołów Klasowych wchodzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem;
 2. c) na czele Zespołów Klasowych stoi pedagog szkolny, który opiekuje się klasą ucznia objętego pomocą, który:
 • odpowiada za pracę zespołu klasowego( w tym za dokumentację),
 • zwołuje jego zebrania,
 • prowadzi zebrania,
 • monitoruje i nadzoruje proces wdrażania pomocy.

Pedagog może kierować kilkoma zespołami.

 1. d) do zadań Zespołów Klasowych w stosunku do ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy:
 • dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,
 • rozpoznanie potrzeb i problemów ucznia,
 • ustalenie form i sposobów udzielania PPP,
 • stworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno Terapeutycznego (IPET), uwzględniającego zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • przedstawienie tego programu do akceptacji dyrektora,
 • ewentualna korekta IPET po ustaleniu przez dyrektora form i sposobów ustalania pomocy, okresów jej trwania oraz wymiaru przeznaczonych na nią godzin,
 • dokonywanie oceny efektywności podejmowanych działań w terminie wyznaczonym przez dyrektora lub na wniosek rodziców ucznia, ucznia pełnoletniego, nauczyciela i innego specjalisty,
 • dokonywanie( w miarę potrzeby) modyfikacji programu,
 • formułowanie przy dokonywaniu oceny zaleceń do dalszej pracy z uczniem,
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • dokumentowanie własnej pracy;
 1. e) do zadań Zespołów Klasowych w stosunku do pozostałych uczniów objętych PPP należy:
 • rozpoznanie problemów ucznia,
 • ustalenie obszaru, w którym uczeń wymaga pomocy,
 • określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości ucznia, a także z uwzględnieniem orzeczeń i opinii poradni,
 • przedstawienia w/w zaleceń dyrektorowi szkoły do analizy i zatwierdzenia,
 • sporządzenie- po decyzji dyrektora dotyczącej form sposobów i zakresu udzielanej pomocy oraz wymiaru przeznaczonych na te działania godzin,
 • dokonywanie oceny efektywności podejmowanych działań w terminie wyznaczonym przez dyrektora lub na wniosek rodziców ucznia, ucznia pełnoletniego, nauczyciela i innego specjalisty,
 • dokonywanie( w miarę potrzeby) modyfikacji programu,
 • formułowanie przy dokonywaniu oceny zaleceń do dalszej pracy z uczniem,
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • dokumentowanie własnej pracy;
 1. f) spotkania Zespołów Klasowych odbywają się w miarę potrzeb uczestniczyć w nich –oprócz członków zespołu- mogą:
 • dyrektor,
 • rodzice,
 • przedstawiciel poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym specjalistycznej ( na wniosek dyrektora) oraz inne osoby, w tym w szczególności lekarz, psycholog, pedagog lub inni specjaliści (na wniosek dyrektora, za zgoda rodziców/ pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców/pełnoletniego ucznia);
 1. g) osoby uczestniczące w pracach zespołu zobowiązane są do nie ujawniania spraw poruszanych podczas jego posiedzeń;
 2. h) dyrektor informuje rodzica/ pełnoletniego ucznia na piśmie o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania PPP oraz o przeznaczonym na to wymiarze godzin.
 3. Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny:
 4. a) tworzony jest przez Zespół Klasowy w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie zaleceń poradni psychologiczno -pedagogicznej z uwzględnieniem ustalonych przez dyrektora form, sposobów i okresu udzielanej pomocy oraz przyznanych na nią godzin;
 5. b) zawiera:
 • dane osobowe ucznia,
 • informacje wynikające z orzeczenia,
 • wyniki rozpoznania z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,
 • przyjęte w związku z powyższym cele edukacyjne i terapeutyczne,
 • rodzaj i zakres zintegrowanych działań lekarzy i specjalistów,
 • zakres dostosowania wymagań edukacyjnych,
 • formy i sposoby zalecanej pomocy,
 • wymiar godzin na nie przeznaczonych,
 • działania wspierające rodzinę,
 • zasady i formy współpracy z instytucjami zewnętrznymi,
 • dodatkowe zajęcia wspierające,
 • terminy i sposoby ewaluacji;
 1. c) IPET powinien być zatwierdzony i podpisany przez członków ZPPP i dyrektora oraz podpisany przez rodzica/opiekuna/ pełnoletniego ucznia.
 2. Zadania dyrektora w związku z PPP:
 • odpowiada za realizację PPP w szkole;
 • powołuje ZPPP dla każdego ucznia posiadającego dokument z poradni lub w sprawie którego uprawnione osoby zgłosiły konieczność pomocy i wyznacza ich koordynatora;
 • może, ale nie musi brać udział w posiedzeniach ZPPP;
 • decyduje o wcześniejszym zakończeniu PPP, po dokonaniu przez zespół oceny jej efektywności;
 • odpowiada za dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów do potrzeb i możliwości uczniów objętych PPP( zgodnie z obowiązującymi przepisami);
 • analizuje zgłoszone przez zespoły propozycje sposobów udzielania pomocy, podejmując decyzję o formach, sposobach i okresach udzielania pomocy poszczególnym uczniom, a także o wymiarze godzin na to przeznaczonych.
 • Decyzję tę potwierdza podpisem na drukach IPET oraz uwzględnia w arkuszu organizacyjnym szkoły, zawiadamia też o niej pisemnie rodziców/pełnoletniego ucznia;
 • wnioskuje o udział w posiedzeniach ZKPPP przedstawiciela poradni pedagogiczno-psychologicznej lub za zgodą rodziców/pełnoletniego ucznia albo na ich wniosek innych osób, w tym w szczególności lekarza, psychologa, pedagoga lub innych specjalistów.
 1. Zadania nauczycieli w związku z PPP:
 • obserwowanie podczas zajęć dydaktycznych i wychowawczych uczniów, udzielanie doraźnego wsparcia psychologiczno- pedagogicznego, reagowanie na zgłoszone lub dostrzeżone problemy;
 • przeprowadzenie wstępnej, nieformalnej diagnozy problemów ucznia, jego indywidualnych predyspozycji, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz (po ew. konsultacji z pedagogiem, psychologiem, innymi nauczycielami i specjalistami) podejmowanie decyzji czy uczniowi wystarczy doraźne wsparcie psychologiczno- pedagogiczne czy też wymaga wdrożenia pełnej procedury PPP;
 • w tym ostatnim wypadku niezwłoczne zgłoszenie dyrektorowi informacji o potrzebie objęcia ucznia PPP;
 • uczestnictwo ew. kierowanie pracami ZKPPP- po powołaniu przez dyrektora;
 • wdrażanie podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych działań i procedur PPP przyjętych dla poszczególnych uczniów w IPET;
 • indywidualizowanie wymagań i metod pracy z uczniem objętym PPP na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
 • wnioskowanie- w razie potrzeby o dokonanie oceny skuteczności zaleconych przez ZPPP działań i ich modyfikację;
 • realizowanie poleceń dyrektora w sprawie PPP;
 • kontaktowanie się z rodzicami w sprawie PPP;
 • wskazywanie jako członek RP sposób dostosowania warunków egzaminu zewnętrznego /matury i egzaminu z kwalifikacji/ do potrzeb i możliwości uprawnionych uczniów i absolwentów objętych PPP;
 • opiniowanie (jako członek RP) o dostosowaniu warunków egzaminu do potrzeb ucznia i absolwenta objętego PPP (w danym roku szkolnym) z uwagi na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia w komunikacji językowej, sytuację kryzysową lub  traumatyczną. Opinia ta wydawana jest na wniosek nauczyciela lub specjalisty realizującego PPP danego ucznia (za zgoda rodzica/pełnoletniego ucznia) lub na wniosek rodzica/pełnoletniego ucznia. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły;
 • opiniowanie (jako członek RP) wniosków o wydanie uczniowi opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej (w tym specjalistycznej) na temat specyficznych trudności w uczeniu się. Wniosek taki składany jest do dyrektora szkoły przez nauczyciela, innego specjalistę (za zgodą rodziców/pełnoletniego ucznia) lub na wniosek rodzica/pełnoletniego ucznia. Dotyczy on uczniów, którzy nie otrzymali ww. opinii do ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej/ od 2020/.
 1. Zadania pedagoga w związku z PPP:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły
 • udzielanie uczniom PPP w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Zadania pedagoga w zakresie doradztwa zawodowego w związku z PPP:
 • realizowane we współpracy z doradcą zawodowym,
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia , jego możliwości psychofizycznych i problemów,
 • udzielanie doraźnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla indywidualnych uczniów i grup szczególnie w zakresie planowania kształcenia i kariery zawodowej,
 • przeprowadzenie wstępnej, nieformalnej diagnozy problemów ucznia, jego indywidualnych predyspozycji, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz podejmowanie decyzji czy uczniowi wystarczy doraźne wsparcie psychologiczno- pedagogiczne czy też wymaga wdrożenia pełnej procedury PPP, w tym ostatnim wypadku niezwłoczne zgłoszenie dyrektorowi informacji o potrzebie objęcia ucznia PPP,
 • uczestnictwo w ZKPPP- zgodnie z decyzją dyrektora,
 • realizowanie działań i procedur PPP ( związanych z planowaniem ścieżki edukacyjnej i zawodowej) przyjętych dla poszczególnych uczniów w IPET,
 • w razie konieczności wnioskowanie o dokonanie oceny skuteczności zaleconych przez ZKPPP działań i ich modyfikację,
 • kontaktowanie się z rodzicami w sprawie PPP.
 1. Ramowy harmonogram działań związanych z PPP:
 2. a) W odniesieniu do uczniów w aktualnym roku szkolnym
 • utworzenie Zespołu Klasowego na rok szkolny i powiadomienie o tym rodziców,
 • zespoły przygotowują wstępny projekt zaleceń dotyczących form i okresu pomocy udzielanej poszczególnym uczniom i przekazują je dyrektorowi( na formularzu IPET),
 • dyrektor analizuje zalecenia zespołów i podejmuje decyzję w sprawie form , sposobów i okresów udzielania pomocy pedagogiczno- psychologicznej oraz wymiarów godzin poszczególnych form pomocy przewidywanej na kolejny rok szkolny,
 • niezwłocznie po zatwierdzeniu przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego dyrektor przekazuje decyzje zespołom zawiadamia pisemnie uczniów pełnoletnich/ rodziców o ustalonych formach i okresie udzielania PPP dla poszczególnych uczniów oraz o wymiarze godzin poszczególnych form pomocy przewidzianej w przyszłym roku szkolnym,
 • poszczególne ZPPP przygotowują IPET dla uczniów których objęto już (w wyniku przeprowadzenia powyższych działań) pomocą pedagogiczno-psychologiczną;
 1. b) w odniesieniu do uczniów nowoprzyjętych w wyniku rekrutacji na kolejny rok szkolny posiadających orzeczenia i opinie poradni
 • uczniowie /rodzice składają w sekretariacie szkoły posiadane opinie i orzeczenia. Pracownik sekretariatu niezwłocznie przekazuje je do pedagoga szkolnego,
 • powołanie Zespołów Klasowych dla poszczególnych uczniów/ nauczyciele uczący w klasie ucznia wymagającego PPP/
 • dyrektor powołuje Zespół Klasowy i powiadamia o tym rodziców,
 • zespoły przygotowują wstępny projekt zaleceń dotyczących form i okresu udzielanej poszczególnym uczniom pomocy( na formularzu IPET),
 • dyrektor analizuje zalecenia zespołów i podejmuje decyzję w sprawie form , sposobów i okresów udzielania pomocy pedagogiczno- psychologicznej oraz wymiarów godzin poszczególnych form pomocy przewidywanej na kolejny rok szkolny,
 • niezwłocznie po zatwierdzeniu przez organ prowadzący aneksu do arkusza organizacyjnego dyrektor przekazuje decyzje zespołom, zawiadamia pisemnie rodziców o ustalonych formach i okresie udzielania PPP dla poszczególnych uczniów oraz o wymiarze godzin poszczególnych form pomocy przewidzianej w przyszłym roku szkolnym,
 • najpóźniej w dwa tygodnie po otrzymaniu decyzji dyrektora ZKPPP przygotowują IPET;
 • c) w odniesieniu do uczniów ,którzy- z różnych powodów- zostają objęci PPP w czasie trwania roku szkolnego
 • niezwłocznie po otrzymaniu informacji o potrzebie objęcia ucznia PPP, dyrektor wszczyna procedurę i ustala terminarz wykonania poszczególnych czynności.
 1. WSPARCIE PEDAGOGICZNO -PSYCHOLOGICZNE
 2. Szkoła udziela i organizuje dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli wsparcie psychologiczno – pedagogiczne.
 3. Prawo do wsparcia pedagogiczno-psychologicznego mają wszyscy uczniowie szkoły i ich rodzice.
 4. Wsparcia psychologiczno- pedagogicznego udziela się w przypadkach w których nie mają zastosowania przepisy dotyczące PPP.
 5. Wsparcia psychologiczno-pedagogicznego udzielają:
 • nauczyciele,
 • wychowawcy,
 • pedagog,
 • inni pracownicy szkoły,
 • specjaliści z instytucji zewnętrznych.
 1. Wsparcia psychologiczno-pedagogicznego udziela się z inicjatywy:
 • ucznia
 • rodzica
 • nauczyciela
 • wychowawcy’
 • pedagoga
 1. Celem wsparcia psychologiczno-pedagogicznego jest m.in.:
 • udzielenie uczniowi ( grupie uczniów)pomocy w trudnej sytuacji,
 • udzielenie porady,
 • udzielanie informacji ,
 • wspieranie mocnych stron ucznia, rozwijanie jego uzdolnień,
 • pomoc w uzupełnianiu i wyrównywaniu zaległości edukacyjnych,
 • pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
 • profilaktyka i edukacja zdrowotna,
 • integrowanie zespołów uczniowskich,
 • ułatwianie adaptacji ucznia w szkole,
 • kształcenie postaw i umiejętności prospołecznych uczniów,
 • rozwijanie umiejętności planowania własnego rozwoju,
 • wspieranie działań wychowawczych rodziny,
 • wzmacnianie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
 1. Wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dokumentowane jest w sposób przewidywany w procedurach szkolnych dla poszczególnych podmiotów udzielających pomocy (np. w dzienniku lekcyjnym lub dzienniku pedagoga)
 2. W przypadku gdy udzielane wsparcie okaże się nie wystarczające, a u ucznia stwierdzamy indywidualne potrzeby edukacyjno-wychowawcze należy wnioskować do dyrektora o objęcie dziecka PPP i postępować dalej zgodnie z procedurami opisanymi w pkt. I
 3. Wyjaśnienie stosowanych skrótów:
 • PPP - pomoc pedagogiczno-psychologiczna
 • IPET- indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

 

Nauczanie indywidualne

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży  Dz.U.2017r. Poz. 1656

 1. Zgodnie z art. 71 b ust. 1 a ustawy o systemie oświaty „indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły".
 2. Ta forma nauczania przeznaczona jest dla uczniów poważnie chorych, z ciężkimi urazami, po wypadkach, operacjach itp.
 3. Nauczyciele - wychowawcy podczas pierwszych wywiadówek z rodzicami informują rodziców o roli i warunkach indywidualnego nauczania.
 4. Rodzice (opiekunowi prawni) ucznia szkoły występują z wnioskiem do poradni psychologiczno-pedagogicznej o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania i załączają do tego wniosku właściwą dokumentację lekarską (zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia).
 5. Na podstawie właściwego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej rodzice (opiekunowi prawni) kierują wniosek do dyrektora szkoły o zorganizowanie indywidualnego nauczania.
 6. Organem odpowiedzialnym za organizację indywidualnego nauczania jest Dyrektor Szkoły,
 7. Po otrzymaniu wniosku od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia wraz z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania , dyrektor placówki informuje organ prowadzący o przyznaniu godzin dydaktycznych zgodnie z przepisami prawa i ich rodzaju. W związku z powyższym sporządza się odpowiedni aneks do arkusza organizacyjnego pracy szkoły.
 8. Rodzaj zajęć, miejsce ich prowadzenia oraz poszczególną liczbę godzin uzgadnia dyrektor w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia.
 9. Ustalenie rodzaju i liczby godzin lekcji wynikających z przyznania większej ilości godzin indywidualnego nauczania następuje po zaakceptowaniu właściwego wniosku przez organ prowadzący.
 10. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, zwanym dalej „orzeczeniem”.
 11. Indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.
 12. Dyrektor szkoły ustala ilość godzin obejmujących nauczanie indywidualne. w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę, zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.
 13. Dyrektor szkoły zasięga opinii rodziców(opiekunów prawnych) ucznia albo pełnoletniego ucznia w zakresie czasu prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.
 14. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone z uczniem przez nauczycieli szkoły, którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie tych zajęć.
 15. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.
 16. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem.
 17. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, rodzic ucznia ma obowiązek zapewnić właściwe warunki na prowadzenie nauczania w domu ucznia – osobne pomieszczenie, ciszę i bezpieczeństwo
 18. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów, realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni.”
 19. W przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe dyrektor szkoły określa sposób realizacji zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.”
 20. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania.
 21. W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju ucznia, integracji ze środowiskiem szkolnym oraz ułatwienia powrotu ucznia do szkoły nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego nauczania obserwują funkcjonowanie ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkolnym.
 22. Dyrektor szkoły, uwzględniając aktualny stan zdrowia ucznia oraz wnioski nauczycieli z obserwacji, w uzgodnieniu z rodzicami ucznia albo z pełnoletnim uczniem, podejmuje działania umożliwiające kontakt ucznia objętego indywidualnym nauczaniem z uczniami w oddziale szkolnym.
 23. W przypadku uczniów objętych indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, dyrektor szkoły, organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkolnym.
 24. Dyrektor szkoły w szczególności umożliwia uczniowi udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych.
 25. Uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem uczestniczą w formach, w zajęciach rewalidacyjnych lub w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć,
 26. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia, uległ czasowej poprawie i umożliwia mu uczęszczanie do szkoły, dyrektor szkoły zawiesza organizację indywidualnego nauczania na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim.
 27. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie do szkoły, dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji indywidualnego nauczania oraz powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie, i organ prowadzący szkołę.
 28. Zajęcia nauczania indywidualnego dokumentowane są w odrębnym dla każdego ucznia dzienniku nauczania indywidualnego oraz wpisuje się ucznia do dziennika lekcyjnego danej klasy z adnotacją o nauczaniu indywidualnym. Nauczyciele uczący mają obowiązek wpisywać na bieżąco tematy zajęć, oceny z przedmiotów edukacyjnych oraz odnotowywać przyczyny nieodbycia zajęć w terminie. Wychowawca klasy czuwa nad dokumentacją.
 29. Podczas trwania nauczania indywidualnego rodzice (opiekunowie prawni) winni informować o niemożności realizacji zajęć – wicedyrektora szkoły, wychowawcę klasy lub bezpośrednio uczących nauczycieli. W sytuacjach zakłócających przebieg nauczania – wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły.
 30. Do ucznia objętego nauczaniem indywidualnym mają zastosowanie ogólne zasady dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania określone w obowiązujących przepisach.
 31. Na świadectwie szkolnym nie umieszcza się żadnych adnotacji dotyczących realizacji indywidualnego nauczania.

Nauczyciele realizujący nauczanie indywidualne tworzą zespół nauczycieli nauczania indywidualnego ZNI . Zasady funkcjonowania ZNI:

 1. ZNI powoływane są przez dyrektora niezwłocznie po otrzymaniu informacji, że uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 2. O przydziale nauczycieli do nauczania indywidualnego dyrektor szkoły decyduje w porozumieniu z nauczycielami szkoły.
 3. Wychowawca klasy układa plan lekcji w zakresie nauczania indywidualnego dla danego ucznia i zatwierdza u dyrektora szkoły. O terminie rozpoczęcia indywidualnego nauczania i miejscu realizowania zajęć rodziców (prawnych opiekunów) powiadamia dyrektor szkoły lub wychowawca.
 4. Oceny semestralne i roczne przepisywane są do odpowiednich rubryk dziennika lekcyjnego klasy, do której uczęszcza właściwy uczeń.
 5. Nauczyciele ucznia, któremu przyznano nauczanie indywidualne są informowani przez pedagoga szkolnego o specyfice choroby ucznia i zaleceniach wynikających z orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej. W kwestiach powyższych nauczycieli obowiązuje tajemnica służbowa.
 6. Jeżeli orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej wskazuje na konieczność zmiany kryteriów oceniania dla ucznia, któremu przyznano nauczanie indywidualne obowiązkiem każdego uczącego nauczyciela jest właściwe dostosowanie do potrzeb i możliwości ucznia stosowanych kryteriów oceniania.
 7. Określenie przez nauczyciela wychowawcę stopnia z zachowania powinno mieć charakter przede wszystkim wspierający i motywujący ucznia, który realizuje indywidualne nauczanie.
 8. W przypadkach długotrwałych okresów takiego nauczania podstawy do określenia stopnia z zachowania przede wszystkim powinny stanowić: ogólna kultura osobista ucznia, zaangażowanie ucznia w pracę w kontekście jego faktycznych możliwości ograniczonych stanem zdrowia, kultura osobista ucznia w kontekście komunikacji z uczącymi nauczycielami.
 9. Obowiązkiem wychowawcy ucznia, który realizuje nauczanie indywidualne jest utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia.
 10. Rodzice ucznia, który realizuje nauczanie indywidualne są zobowiązani do informowania wychowawcy klasy o stanie zdrowia ucznia.

© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2024

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.