Menu

Szkoła, historia, patron

Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie, co roku opuszcza ponad trzystu absolwentów, dostarczając gastronomii i hotelarstwu wysoko wykwalifikowanych pracowników. Każdy z nich z dumą podkreśla, ze ukończył szkołę, w której poprzeczka wymagań w nauce i zachowaniu jest wysoko umieszczona. Nasi wychowankowie z szacunkiem wspominają znaną w środowisku szkołę zwaną popularnie "gastronomikiem" bądź "garami". Wykwalifikowana kadra nauczycieli pracuje nad tym, aby absolwent naszej szkoły był otwarty, uczciwy, odpowiedzialny, przygotowany do świadomej aktywności w dorosłym życiu. Szkoła kształci w specjalnościach:

Technikum

 • technik hotelarstwa
 • technik obsługi turystycznej
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • kelner
 • technik przemysłu mody

Branżowa Szkoła I stopnia / Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 • kucharz
 • cukiernik

Baza szkoły do szkolenia ogólnego i zawodowego:

 • biblioteka z czytelnią wyposażona w 12 stanowisk komputerowych
 • pracownie: matematyczne, fizyczna, chemiczna, geograficzna, hotelarska, technologii gastronomicznej, obsługi konsumenta
 • dwie sale gimnastyczna
 • siłownia
 • cztery pracownie informatyczne i techniki pracy biurowej
 • internat

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się na warsztatach szkolnych, w stołówce internatu, hotelach, restauracjach o wysokim standardzie świadczonych usług. W okresie wakacji istnieje możliwość odbycia praktyki zawodowej w ośrodkach wypoczynkowych. Zespół Szkół Gospodarczych zlokalizowany jest w centrum Rzeszowa, w okolicy Hali Targowej i Szpitala Wojewódzkiego nr 1. Można do nas dojechać autobusami 5, 6, 10, 12, 13, 37.


Krótka historia

1919 - w Rzeszowie rozpoczyna działalność Szkoła Przemysłowa Żeńska
1921 - przejęcie szkoły przez władze miejskie i Towarzystwo Szkoły Ludowej
1935 - przekształcenie szkoły w 3 - letnie Żeńskie Gimnazjum Krawieckie
1939 - zawieszenie działalności szkoły przez okupanta
1941 - zorganizowanie Żeńskiej Szkoły dla Krawczyń
1945 - reaktywowanie Gimnazjum Krawieckiego
1950 - utworzenie 2 - letniej Koedukacyjnej Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej
1952 - utworzenie 4 - letniego Technikum Gastronomicznego
1964 - utworzenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
1965 - rozpoczęcie nauki w nowym budynku przy ul. Spytka Ligęzy 12
1976 - utworzenie wydziału zaocznego
1977 - zmiana nazwy na Zespół Szkół Gospodarczych
1980 - poszerzenie bazy lokalowej
1991 - powołanie Technikum Hotelarskiego
1994 - nadanie szkole imienia Mikołaja Spytka Ligęzy
1995 - powołanie nowego typu szkoły - Liceum Technicznego
1998 - nawiązanie współpracy międzynarodowej z Francja, Niemcami, Słowacja i Włochami
1999 - uroczyste obchody 80 - lecia szkoły
2001 - powstanie nowych kierunków kształcenia na podbudowie gimnazjum
2002 - nawiązanie współpracy z Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, rozpoczęcie staży młodzieży w Grecji
2004 - otwarcie nowej sali gimnastycznej
2006 - w naszej szkole odbył się pierwszy Europejski Konkurs Kulinarny
2006 - nawiązanie współpracy międzynarodowej z Ukrainą
2008 - powołanie nowego kierunku kształcenie: technik obsługi turystycznej
2008 - 2010 - budowa nowego budynku szkolnego
2010 - oddanie do użytku nowego budynku szkolnego
2010 - szkoła realizuje projekt Leonardo da Vinci „Uniwersalne kompetencje - trend i konieczność”
W dniu 13 czerwca 2011 r. w wypadku samochodowym zginął tragicznie dyrektor Marek Pikuła, w jego pogrzebie wzięło udział ponad tysiąc osób.
2011 - szkoła realizuje projekt "Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość" /1.07.2011-31.08.2013/
2012 - powołanie nowego kierunku kształcenia w Technikum nr 4: technik żywienia i usług gastronomicznych
2012 - szkoła uczestniczy w projekcie pn. "Podkarpacie stawia na zawodowców" /2012 -2015/, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, zrealizowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
2013 - przywrócenie kierunku technik technologii odzieży (technik przemysłu mody)
2013 - szkoła zostaje członkiem Stowarzyszenia Klastra Edukacji Zawodowej i Technicznej w Rzeszowie
2013 - szkoła zostaje członkiem klastra Podkarpackie Smaki w Rzeszowie,
2013 - realizacja projektu Leonardo da Vinci "Mobilni zawodowo, otwarci na przyszłość"
2014 - uroczyste obchody 95 - lecia szkoły
2015 - powołanie nowego kierunku kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 6: cukiernik
2015 - otwarcie nowego kierunku technik rękodzielniczych wyrobów włókienniczych
2016 - szkoła zostaje członkiem Podkarpackiego Klastra Modowo – Odzieżowego „Osnowa”
2016 - w odpowiedzi na potrzeby uczniów i propozycję pracodawcy powstaje klasa patronacka w porozumieniu z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "Polska Ekologia"
2016 - wprowadzono reformę oświaty i nastąpiła zmiana nazwy szkoły z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 na Branżową Szkołę I Stopnia nr 6
2016 - szkoła realizuje projekt pn."Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2016 - szkoła jest gospodarzem XIV Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Ho-Ga-Tur, realizowanej na zlecenie i ze środków budżetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki nt.: „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - aktywne włączanie pracodawców w proces kształcenia i rozwoju kompetencji zawodowych uczniów w świetle założeń nowej reformy szkolnictwa zawodowego”.
2016 - zaangażowanie nauczycieli i uczniów w promocję kierunku odzieżowego dało efekty nie tylko w zwiększonym naborze, ale też nauczyciele podnoszą prestiż kształcenia organizując w pierwszy Ogólnopolski Konkurs” Sztuka przeobrażeń”
2017-2019 -  szkoła była objęta projektem "Rzeszowskie szkoły otwarte na rynek pracy". Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Po modernizacji pomieszczeń przy sali gimnastycznej nr 1 udało się przenieść warsztaty szkolne w 2019 r. z odnajmowanych pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 38 do budynków szkoły
2019 - otwarcie nowych kierunków: w Technikum nr 4 technik organizacji turystyki, technik usług kelnerskich, w Branżowej szkole I stopnia nr 6: kelner
2019 - obchody Jubileuszu 100 – lecia szkoły


Patron

  

Mikołaj Spytek Ligęza herbu Półkozic (ur. 1562 roku - zm. 1637 roku w Dąbrowie koło Tarnowa) – syn kasztelana wiślickiego Mikołaja Ligęzy i Elżbiety Jordanówny kasztelanki krakowskiej I voto Stanisławowej Bonerowej. W 1590 w wieku 28 lat został kasztelanem czchowskim. W 1592 otrzymał starostwa żydaczowskie i bieckie. W 1613 został kasztelanem żarnowskim, w 1614 starostą ropczyckim, a w 1619 kasztelanem sandomierskim. Trzykrotnie żonaty (z Zofią Rzeszowską, Elżbietą Kormanicką, Zofią Krasińską). Dzięki swojemu pierwszemu małżeństwu stał się właścicielem Rzeszowa i okolicznych wsi. Szybko pomnożył swój majątek, głównie na drodze wykupu włości od sióstr pierwszej żony. 

Włości
Mikołaj Spytek Ligęza dbał o swoje miejscowości m.in. fundując kościoły oraz szpitale i przytułki dla biednych i starców. W Rzeszowie ufundował klasztor oo. Bernardynów i szpital dla ubogich, w Głogowie natomiast kościół parafialny z dzwonnicą, szpital dla ubogich, oraz drewniany ratusz. Jedną z jego głównych inwestycji był zamek w Rzeszowie, który w pierwotnej formie powstał pod koniec XVI wieku, a następnie został gruntownie rozbudowany w 1620 w stylu Palazzo in fortezza. W latach 20. Ligęza ufortyfikował także okoliczne miejscowości budując szereg ziemno-drewnianych warowni m.in. w Mrowli, Świlczy, Krasnem i Malawie.

Działalność polityczna
Właściciel Rzeszowia miał spore ambicje polityczne. Uczestniczył w sejmach jako senator (zwłaszcza za panowania Zygmunta III Wazy), a wygłaszane przez niego mowy były uznawane przez współczesnych za godny naśladowania wzór[1]. Popierając interesy kolejnych władców Ligęza otrzymywał nominacje i przywileje dla swoich miast. Prawdopodobnie "w podziękowaniu" od władcy otrzymał Głogów, a także liczne wolności po wielkim pożarze Rzeszowa w 1594.

Działania zbrojne
Mikołaj Spytek Ligęza prowadził walki ze swoim sąsiadem i bratankiem Andrzejem Ligęzą, który dwukrotnie najechał Rzeszów (1603) paląc przedmieścia i zdobywając zamek. W odwecie Mikołaj złupił dobra krewniaka w Staroniwie i Zwięczycy. Konflikt wynikał prawdopodobnie ze sporu granicznego, a rozwiązany został dopiero wyrokiem sądu ziemskiego w Przeworsku, który wydał werdykt na korzyść Mikołaja.
Starosta sandomierski walczył także ze słynnym awanturnikiem z sąsiedniego Łańcuta, Stanisławem Stadnickim "Diabłem" (1600-1605) oraz jego synem Władysławem (1617-1619). W 1624 skutecznie obronił przeprawę przez Wisłok w Rzeszowie przed czambułem tatarskim.

Śmierć
Ligęza zmarł w Dąbrowie k. Tarnowa w sierpniu 1637 w wieku 75 lat. Wedle swego życzenia został pochowany pod progiem kościoła bernardynów w Rzeszowie. Swoją olbrzymią jak na owe czasy fortunę pozostawił dwóm córkom z małżeństwa z Zofią Krasińską - Pudencjanie i Konstancji. Pierwsza z nich otrzymała miasto Rzeszów i 39 wsi, druga natomiast 25 wsi. W rok później w efekcie wyroku Trybunału Koronnego zignorowano ostatnią wolę Ligęzy i cały jego majątek trafił w ręce Konstancji, a tym samym również jej męża Jerzego Sebastiana Lubomirskiego.

W najbliższym czasie

17 lutego 2020
Konferencja plenarna.

27 lutego 2020
VIII Salon Edukacji dla uczniów szkół podstawowych.

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu